Regulamin korzystania z serwisu http://kubusiowaliga.pl/

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

Portal internetowy http://kubusiowaliga.pl jest prowadzony i zarządzany przez firmę OZAIST ADAM OSI, ul. ul. Grabowa 51, 43-450 Ustroń w całości, posiadający numer NIP: 5482456763, REGON: 120180147.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Portalu. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków (w tym regulamin własny serwisu z pkt.1.1.), będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed wysłaniem zgłoszenie rejestracyjnego należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

 • DEFINICJE

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług w Portalu.

Portal – oznacza serwis internetowy: http://kubusiowaliga.pl/ .

Administrator – oznacza firmę OZAIST ADAM OSI.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub podmiot korzystający z ogólnie dostępnych usług oferowanych przez Portal.

Siła wyższa – wszelkie nagłe zdarzenia o charakterze zewnętrznym, powodujące obiektywną niemożność wykonania świadczeń objętych Regulaminem, których Administrator nie był w stanie przewidzieć.

 • OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

Do korzystania z usług Portalu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci internetowej, przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików „cookies”, skrzynki poczty elektronicznej e-mail.

Podstawową działalnością Portalu w sieci internetowej jest:

 • umożliwienie zapisywania się w sposób elektroniczny na zawody sportowe organizowane przez osoby i/lub podmioty trzecie na podstawie własnych regulaminów zawodów oraz warunków uczestnictwa w takich zawodach,
 • publikacja wyników z zawodów sportowych, które przygotowane zostały przez OZAIST ADAM OSI lub podmioty trzecie,
 • publikacja zdjęć i materiałów audiowizualnych z zawodów sportowych,

Rejestracja do zawodów w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna. Każdy z Zarejestrowanych Użytkowników ma prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy. Wszelkie konsekwencje podania nieprawdziwych danych ponosi Użytkownik.

Zapisy elektroniczne na zawody, to formularze dostępne przez przeglądarkę internetową, spersonalizowane według wymagań organizatora zawodów. Każdy z Użytkowników może skorzystać z udostępnionych formularzy w celu zapisania się na zawody sportowe.

Wypełniając formularz zapisów elektronicznych, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w tym formularzu przez Administratora oraz organizatora zawodów sportowych, których ten formularz dotyczy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami. Wypełniając formularz zapisów elektronicznych, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mail powiadomień generowanych przez Portal oraz na otrzymywanie na ten adres e-mail wiadomości od Administratora i/lub organizatora dotyczących zawodów, na które został wypełniony formularz zapisów.

Wyniki online, to listy wyników z zawodów sportowych prezentowane przez Administratora na zlecenie organizatorów zawodów sportowych. Wyniki online zawierają informacje o zawodnikach oraz ich rezultaty na zawodach sportowych.

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celu świadczenia im usług opisanych powyżej.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 • podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r.
 • Inspektorem Ochrony Danych w firmie OZAIST ADAM OSI jest Adam Ozaist, email: biuro@ozaist.pl
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy
 • prawo wniesienia skargi, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może usunąć rejestrację zgłoszenia. Rejestracja może być również usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie wszystkich związanych z nim danych. Usunięcie konta przez Administratora lub na wniosek Zarejestrowanego Użytkownika nie skutkuje usunięciem danych Użytkownika z list Wyników online.

 • REKLAMACJE

Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia wykonania w Portalu czynności przez Użytkownika.

Procedura reklamacyjna wszczynana jest po jej dostarczeniu do firmy OZAIST ADAM OSI wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżeń.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności wynikłe z funkcjonowania Portalu w sposób inny od zamierzonego.

Wszystkie produkty elektroniczne w tym pliki i materiały audiowizualne dostępne poprzez Portal nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

 • PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do zamieszczonych w serwisie treści, plików oraz materiałów audiowizualnych przysługują firmie OZAIST ADAM OSI.

Użytkownik nabywa prawo niewyłącznej licencji prywatnej do zakupionych w Portalu plików oraz materiałów audiowizualnych.

Osoby lub Firmy zainteresowane innym niż prywatne wykorzystaniem treści dostępnych w Portalu proszone są o kontakt z Portalem.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator nie odpowiada w żaden sposób za prawdziwość informacji wprowadzanych przez Użytkowników do Portalu poprzez dostępne dla nich formularze.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże kont Profili” dokonywane przez osoby trzecie.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych funkcjonalności i usług dostępnych w Portalu, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, prac konserwacyjnych Portalu, w tym do czasowego wyłączania części lub wszystkich stron Portalu.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie na stronach głównych serwisów wchodzących w skład Portalu. Po ukazaniu się informacji o zmianach w Regulaminie Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. Rejestracja nowego konta lub zalogowanie się na istniejące konto przez Użytkownika oznacza bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Użytkownik w przypadku niezaakceptowania nowej treści regulaminu powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora. Oświadczenie o niezaakceptowaniu nowej treści Regulaminu skutkuje usunięciem konta Zarejestrowanego Użytkownika.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z funkcjonowania Portalu jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

Ustroń 17.11.2018